• การแข่งขันกีฬาสี มาราธอน 2560
    505 หมู่ 9 ถนนน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

  • โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
    505 หมู่ 9 ถนนน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

  • พิธีไหว้ครู
    505 หมู่ 9 ถนนน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


 
             SF อักษรย่อของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ Saint Francis Xavier
               รูปกางเขนสีแดง หมายถึง  โรงเรียนเอกชนคาทอลิคบริหารโดยฆราวาส
          Example Trahunt  หมายถึง  เป็นคำภาษาลาติน หมายความว่า ตัวอย่างดึงดูดการกระทำมากกว่าคำพูด
อักษรย่อภาษาไทย ซฟพ. ภาษาอังกฤษ SFP